Skip to main content

Blynyddoedd o hanes. Gyda wyneb sy’n newid.

Agorodd Amgueddfa Sir Gâr eto ym mis Ionawr 2022. Cafwyd newidiadau pwysig yno dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Os ydych wedi ymweld yn rheolaidd, rydych yn siŵr o ryfeddu pan welwch y gwelliannau. Nid yw’r to yn gollwng bellach. Mae’r simneiau wedi eu trwsio. Mae’r ffenestri wedi eu paentio. Mae angen gwneud mwy o waith ar gwpwl o’r orielau cyn i ni eu hagor i chi eu mwynhau. Mae hyn yn cynnwys ein Oriel Ddarganfod newydd sy’n croesawu teuluoedd.

 

Ond dim ond y dechrau yw hyn. Fe welwch chi fwy o newidiadau cyffrous yn y dyfodol. Am y tro mae rhai o'n gwrthrychau yn cael seibiant, fel ein harchaeoleg Gynhanesyddol a Rhufeinig a'n cerrig coffa Cristnogol Cymreig. Byddan nhw'n ôl pan allwn ni eu cynnwys mewn arddangosfeydd newydd gwych.

 

Mae llawer o bobl yn gwybod bod yr amgueddfa’n balas ar un cyfnod i esgobion Tyddewi. Ac os byddwch yn ymweld, byddwch yn gweld llawer o bethau oedd yn gyfarwydd iddyn nhw, yn cynnwys y gegin fawr a’u capel preifat. Er bod hon yn amgueddfa, mae pobl yn hoff o’r ffaith bod ystafelloedd y palas a’r mannau cysylltiedig yn weddol fach ac wedi eu bwriadu i fod yn gartref.

 

Mae Parc yr Esgob yn edrych yn wych, diolch i waith adfer Ymddiriedolaeth Porth Tywi. Mae tro o amgylch y tir yn brofiad braf iawn, ac mae eu caffi newydd yn agored erbyn hyn i chi allu prynu coffi blasus a chacennau hyfryd.

 

Mynediad am ddim i’r amgueddfa.

 

Oriau Agor 2023

4 Mehefin i 21 Gorffennaf, ar agor dydd Mawrth i ddydd Sadwrn, 11yb – 4yp

22 Gorffennaf i 3 Tachwedd, ar agor dydd Mawrth i dydd Sadwrn, 10yb – 5yp

4 Tachwedd i 31 Rhagfyr, ar agor dydd Mercher i dydd Sul, 11yb - 4yp

Ar gau 27 Rhagfyr

 

Oriau Agor 2024

1 Ionawr i 31 Mawrth, ar agor dydd Mercher i dydd Sul, 11yb - 4yp

1 Ebrill to 3 Tachwedd, ar agor dydd Mercher i dydd Sul, 10yb - 5yp

Pasg/Gwyliau Ysgol Mai, ar agor bob dydd, 10yb - 5yp

Gwyliau Haf, ar agor bob dydd, 10yb - 6yp

4 Tachwedd i 31 Rhagfyr, ar agor penwythnosau + rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, 11yb - 4yp

 

 

Ble ydym ni?

Mae map lleoliad Google ar waelod y dudalen hon. Ond gallwch ddod o hyd i ni gerllaw’r A40, ym mhentref Abergwili, ddwy filltir i’r dwyrain o ganol tref Caerfyrddin. Mae gan y dref orsaf drenau, gorsaf bysiau a nifer o gwmnïau tacsi. Gallwch gerdded i’r amgueddfa neu ddod ar feic, ar fws cyhoeddus neu mewn car. Mae bysiau’n aros y tu allan i Barc yr Esgob ac yn agos at y maes parcio. Edrychwch yma i gael rhagor o fanylion.

 

Maes parcio

Dim ond lle i tua 20 o gerbydau sydd yn y maes parcio ac nid oes gennym leoedd parcio dynodedig. Y newydd da yw ein bod wedi derbyn caniatâd cynllunio i wneud gwelliannau.

 

Cyrraedd

O faes parcio’r amgueddfa ewch yn syth i ganolfan ymwelwyr Parc yr Esgob a’i gaffi newydd sbon. Mae mynedfa’r amgueddfa ar yr ochr arall.

 

Os byddai’n well gennych aros tan ddiwedd eich ymweliad cyn cael coffi a chacen, gallwch gyrraedd mynedfa’r amgueddfa mewn dim amser ar hyd y llwybrau cerdded. Ar hyn o bryd, rydym yn cynghori ymwelwyr i osgoi defnyddio’r dreif i gerbydau am ei fod yn anwastad.

 

Yn lle hynny, rydym yn eich annog i ddilyn y llwybr newydd sy’n rhedeg yn glocwedd o’r maes parcio o amgylch tu allan yr adeilad. Mae ychydig bach yn bellach at y fynedfa, ond mae golygfeydd gwych ar draws dyffryn Tywi ac mae meinciau ar hyd y ffordd.

Siop Rhoddion

Mae gan ein siop newydd amrywiaeth wych o gynhyrchion lleol a Chymreig hyfryd i’w rhoi’n anrhegion.

Ymweliadau Ysgol

Dim ond ymweliadau hunandywys sydd ar gael ar hyn o bryd os ydych am ddod i ymweld ag Amgueddfa Sir Gâr. Ein nod yw cynnig gweithdai a phrofiadau dysgu newydd ar y safle ac ar-lein yn y dyfodol. Yn rhan o hynny, bydd sesiynau wedi’u hwyluso ar gael i gefnogi’r Cwricwlwm newydd yng Nghymru.

 

Mae’r amgueddfa hon yn cynrychioli penodau yn hanes Sir Gâr. Mae ganddi ei hanes ei hun hefyd, am ei bod yn balas i Esgobion Tyddewi am gannoedd o flynyddoedd. Mae ein horielau parhaol yn dod â gorffennol Sir Gâr yn fyw. Ar hyn o bryd gallwch ddefnyddio ein horielau i archwilio bywyd yn Oes Fictoria, Bwyd a Ffermio. Ac mae ein harddangosfeydd arbennig yn rhoi cyfle i chi archwilio pynciau’n fanylach.

 

Gofynnwn i ysgolion gofrestru ymweliadau o flaen llaw felly Cysylltwch â ni i roi gwybod beth yw eich dewis ddyddiad ymweld a gallwn drafod manylion eich ymweliad. Ffoniwch 01267 228696 neu anfonwch e-bost i info@cofgâr.wales 

Ymweliadau grŵp

Rydym wrth ein boddau’n croesawu grwpiau a phartïon ar fws i fwynhau ymweliadau hunandywys. Ond, os ydych yn bwriadu dod ar ymweliad o’r fath, gofynnwn eich bod yn cofrestru eich ymweliad bythefnos o flaen llaw.

 

Mae Amgueddfa Sir Gâr yn fawr, ond ar y tu mewn mae’r mannau clud yr oedd esgobion Tyddewi, eu teuluoedd a’u staff yn byw ynddynt. Ni chafodd ei adeiladu ar gyfer heidiau o ymwelwyr modern. Ac rydym eisiau i chi fwynhau eich ymweliad.

 

Cysylltwch â ni i ddweud ar ba ddyddiad yr hoffech ymweld a gallwn edrych yn ein dyddiadur ac anfon ffurflen gofrestru atoch ar yr e-bost er mwyn i chi roi mwy o wybodaeth i ni am eich grŵp. Ffoniwch 01267 228696 neu anfonwch e-bost i info@cofgâr.wales 

Knitted green dinosaur

Siop Rhoddion

Siop fach sy’n orlawn â rhoddion. Ein hysbrydoliaeth yw Sir Gaerfyrddin a Chymru. Y straeon, yr hanes, y traddodiadau, y crefftau.

 

A chi, ein hymwelwyr. Gadewch i ni wybod eich barn am ein detholiadau a ddewiswyd yn ofalus. A gobeithio y byddwch chi’n dod o hyd i gofrodd arbennig o’ch taith yn eu mysg. 

Poster Arddangosfa Tobias a'r Angel

Tobias a'r Angel

Mae Tobias a'r Angel yma! Dyma ein trydedd arddangosfa, a'r olaf, ar Daith Campwaith yr Oriel Genedlaethol...

Find out more

Ble’r ydym

Keys

  • Abergwili SA31 2JG

  • Felinfoel Road Llanelli SA15 2LJ

  • Pendine SA33 4NY

  • Kidwelly SA17 4LW

  • Laugharne, SA33 4SD