Skip to main content

Gwirfoddolwr Profiad Ymwelwyr

Ydych chi'n angerddol am hanes, celf a diwylliant, ac yn awyddus i rannu eich brwdfrydedd gyda chynulleidfaoedd amrywiol?

Pwrpas

Ysbrydoli ymwelwyr a gwella eu profiad yn yr amgueddfa.

Tasgau Gwirfoddolwyr

Arwain a hysbysu ymwelwyr, gan sicrhau profiad cyfoethog a phleserus


Dehongli arddangosfeydd a chasgliadau, ateb ymholiadau a rhoi arweiniad cyfeiriadol


Arwain teithiau a chyflwyno sgyrsiau os dymunir


Creu awyrgylch cynnes a chroesawgar


Sicrhau bod ardaloedd ymwelwyr yn lân ac yn daclus

Pwy rydyn ni'n chwilio amdano?

Rydym yn chwilio am bobl sy'n mwynhau ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol;

 

Bod â diddordeb gwirioneddol mewn amgueddfeydd, celf, hanes neu arddangosion diwylliannol a mwynhau rhannu eu brwdfrydedd gydag eraill;

 

Yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt gyda ffocws ar ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol i wella profiad cyffredinol yr ymwelwyr;

 

Bod yn awyddus i ehangu eu gwybodaeth am gasgliadau'r amgueddfa;

 

A dealltwriaeth ac ymrwymiad i greu amgylchedd cynhwysol a chroesawgar i bob ymwelydd.

Beth yw'r manteision i chi?

Rôl hwyliog ac amrywiol fel rhan o dîm cyfeillgar a chefnogol o wirfoddolwyr a staff

 

Cyfle i ddatblygu sgiliau a phrofiad mewn profiad ymwelwyr mewn lleoliad amgueddfa

 

Cyfleoedd i gwrdd â gwirfoddolwyr, staff a sefydliadau partner eraill

 

Ennill Credydau Amser Tempo i'w defnyddio ar ddiwrnodau allan!

Ymrwymiad

Hyblyg – Dim isafswm ymrwymiad.

 

Dydd Iau – Dydd Sul 11am-3pm os yn bosibl.

Hyfforddiant a Chymorth

Bydd cyflwyniad cynhwysfawr a chefnogaeth barhaus gan staff a gwirfoddolwyr eraill ar gael.

Cysylltu

Mae'r rôl hon ar sail wirfoddol ac nid yw'n creu trefniant cyfreithiol rhwymol na chontract cyflogaeth â thâl.

 


Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cysylltwch â'n Swyddog Gwirfoddoli, Jenna Morris ar JAMorris@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 07929 781547.