Skip to main content

Gwirfoddolwr Ymgysylltu â Theuluoedd

Ydych chi'n angerddol am hanes, celf a diwylliant ac a oes gennych chi ddiddordeb mewn creu profiadau bythgofiadwy i deuluoedd?

Pwrpas

Darparu ymweliad eithriadol i deuluoedd, gan ddod â'n casgliadau amgueddfeydd yn fyw i blant a phobl ifanc.

Tasgau Gwirfoddolwyr

Cefnogi gweithgareddau a digwyddiadau i'r teulu

 


Darparu amgylchedd diogel, croesawgar a chynhwysol i blant a phobl ifanc

 


Ennyn diddordeb plant a phobl ifanc mewn ffyrdd hwyliog a rhyngweithiol, gan drafod gwrthrychau, dilyn llwybrau a gwisgo i fyny, gan eu hannog i gymryd rhan a sgwrsio

 


Cyfrannu syniadau creadigol ar gyfer gweithgareddau sy'n addas i deuluoedd ledled yr amgueddfa

 


Cyflwyno sesiynau crefft, gweithgareddau tymhorol a gweithdai

 


Sicrhau bod mannau ymwelwyr yn ddiogel, yn lân ac yn daclus

Pwy rydyn ni'n chwilio amdano?

Rydyn ni’n chwilio am bobl sy'n mwynhau ymgysylltu â phobl o bob oed, gan gynnwys teuluoedd sydd â phlant a phobl ifanc;

 

pobl sy'n hyblyg ac yn mwynhau dysgu pethau newydd a phobl ag ymagwedd gyfeillgar a chydweithredol.

Beth yw'r manteision i chi?

Rôl hwyliog ac amrywiol sy'n rhoi boddhad drwy ddarparu amserau bythgofiadwy i deuluoedd wrth iddynt archwilio a dysgu gyda'i gilydd

 


Cyfle i ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu mewn amgylchedd amgueddfa dynamig

 


Cyfleoedd i gwrdd â gwirfoddolwyr, staff a sefydliadau partner eraill

 


Ennill Credydau Amser Tempo i'w defnyddio ar ddiwrnodau allan!

Ymrwymiad

Hyblyg – Dim isafswm ymrwymiad.

 

Ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol.

Hyfforddiant a Chymorth

Bydd sesiwn sefydlu, hyfforddiant a chefnogaeth barhaus gan staff a gwirfoddolwyr eraill ar gael.

Cysylltu

Mae'r rôl hon ar sail wirfoddol ac nid yw'n creu trefniant cyfreithiol rhwymol na chontract cyflogaeth â thâl.

 


Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cysylltwch â'n Swyddog Gwirfoddoli, Jenna Morris drwy e-bostio JAMorris@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 07929 781547.